Quản lý đạo đức

Trang chủ > Bài viết > Hệ thống quản lý > Quản lý đạo đức

Chúng tôi ban hành quản lý đạo đức như là tiêu chuẩn của hành động thích hợp và đánh giá giá trị cam kết của nó.

Với cơ sở quản lý rõ ràng và công bằng, O-sung tối đa hóa việc thực hiện lợi ích công cộng bằng cách đóng góp cho xã hội Hàn Quốc và quốc tế và theo đuổi một hoạt động kinh doanh hiệu quả và đạo đức trong việc tạo ra tương lai một cách dứt khoát.

Chúng tôi tôn trọng trật tự của nền kinh tế thị trường tự do nhằm mục đích cạnh tranh công bằng và tự do. và đang phát triển vĩnh viễn thành công ty chip xanh toàn cầu với sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau.

Vì thế. O-Sung đã ban hành đạo đức quản lý như là tiêu chuẩn hành động đúng đắn và phán đoán giá trị mà tất cả nhân viên, công ty đối tác và tất cả các bên quan tâm phải tuân thủ và cam kết thực hiện nó.